Regulamentul de activitate

image
IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii

1. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății (în continuare — IMSP SCMS) a fost elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi anume Constituţia Republicii Moldova, Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585/1998, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali nr. 220/2007, Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002 și alte acte normative în vigoare.

2. Prezentul Regulament stabileşte atribuțiile, modul de organizare şi funcţionare a IMSP SCMS încadrată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală în procesul de prestare a serviciilor medicale populației.

3. IMSP SCMS este o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, care exercită atribuţii de instituţie republicană şi asigură asistenţă medicală din momentul aprobării prezentului Regulament de către Ministerul Sănătăţii şi înregistrării la Agenţia Servicii Publice.

4. IMSP SCMS este subordonat Ministerului Sănătății.

5. În exercitarea atribuţiilor sale, IMSP SCMS colaborează cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, cu organele administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituții medicale din țară sau de peste hotare, cu ONG-uri, asociații, societăți şi alte organizații interesate în domeniul de ocrotire a sănătății populației.

6. Ordinele şi dispozițiile Ministerului Sănătății, în problemele ce ţin de atribuțiile lui de organ central de specialitate, sunt obligatorii pentru Consiliul de Administraţie, conducere, alte persoane cu funcţii de răspundere din IMSP, precum şi pentru întreg personalul instituției.

I. DISPOZIŢII GENERALE

7. Denumirea completă a instituției este Instituţia Medico—Sanitară Publică Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății.

8. Denumirea prescurtată a instituției este IMSP SCMS

9. IMSP SCMS activează pe teritoriul Republicii Moldova cu sediul la următoarea adresă Juridică mun. Chişinău, str. Al. Puşkin, 51.

10. IMSP SCMS este o instituție medico—sanitară publică ce beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea sa de persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă şi formular cu siglă de antet, gestionează mijloacele financiare ale bugetelor componente ale bugetului public național prin contul unic trezorerial. Pentru restul mijloacelor financiare are conturi proprii în bancă, inclusiv valutare.

11. IMSP SCMS îşi desfăşoară activitatea sa pe principiul autonomiei financiare, de non-profit, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.

12. Mijloacele financiare ale IMSP SCMS provin din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, în bază de contracte încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, din sursele bugetului de stat şi bugetelor locale, din veniturile colectate de instituție, precum şi din alte surse permise de legislaţie.

13. Mijloacele financiare ale IMSP SCMS provenite din sursele bugetului de stat sau bugetelor locale, vor fi utilizate cu destinaţia pentru care au fost alocate, după cum urmează:

 • desfăşurarea activităților cuprinse în programele naţionale de sănătate;
 • dotarea cu echipamente medicale;
 • dotarea cu transport sanitar;
 • modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparații capitale;
 • desfăşurarea activităţilor didactice;
 • alte cheltuieli curente şi de capital.

14. Veniturile colectate de IMSP SCMS se constituie din:

 • efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată;
 • prestarea serviciilor medicale sau de alta natură, furnizate la cererea unor terţi;
 • furnizarea serviciilor medicale încheiate cu companii de asigurări de sănătate facultative sau agenţi economici;
 • donații şi sponsorizări;
 • asocieri investiționale;
 • chiria sau darea în arendă a patrimoniului public;
 • alte mijloace băneşti intrate legal în posesia instituției.

13. Durata de activitate a IMSP SCMS este nelimitată în timp.

II. SCOPUL, OBIECTIVELE și ATRIBUŢIILE IMSP SCMS

16. Scopul principal al IMSP SCMS este fortificarea sănătății populației Republicii Moldova prin prestarea într-un mediu sigur a serviciilor medicale calitative şi cost-eficiente, bazate pe tehnologii medicale moderne de performanță înaltă.

17. Ca activități de bază, IMSP SCMS asigură:

a)       accesul populației la asistență medicală de diagnostic, consultanță, ambulatorie specializată, spitalicească, prin acordarea consultaţiilor, investigațiilor, tratamentelor, transportării şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor;

b)      stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienți;

c)       continuitatea asistenței medicale în toate stadiile de evoluție a bolii, prin cooperare permanentă a medicilor din aceeaşi instituție şi prin interacțiunea cu alte instituții medico-sanitare;

d)      asigurarea, la necesitate, a transferului intra- şi interinstituțional conformprotocoalelor/reglementărilor în vigoare;

e)       utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament;

f)       dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a serviciilor de asistență medicală, corespunzător medicinei moderne;

g)      îmbunătățirea calității serviciilor medicale prin creşterea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securității pacientului şi respectarea drepturilor acestuia;

h)      asigurarea accesului personalului medical la educaţie medicală continuă (EMC) şi cercetare;

i)        respectarea criteriilor de internare a pacienților;

j)        desfăşurarea activităților de studii clinice şi de cercetare;

k)      desfăşurarea investigațiilor medicale şi tratament conform actelor normative în vigoare (protocoale clinice naţionale şi standarde medicale);

l)        acordarea asistenței medicale calificate fără nici o discriminare pe criterii de naționalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, origine socială, indiferent de statutul asigurat/neasigurat;

m)    acordarea primului ajutor şi asistenței medicale de urgență oricărei persoane aflate în stare critică;

n)      informarea bolnavului sau reprezentantului legal asupra bolii şi obținerea consimțământului acestuia pentru efectuarea investigațiilor şi tratamentelor;

o)      prevenirea şi combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale;

p)      aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, reactive, substanţe şi materiale de curățenie şi dezinfecție sau alte materiale necesare desfăşurării în condiții optime a activității instituției;

q)      o alimentație echilibrată, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, respectând dietele recomandate şi alocația conform prevederilor legale în vigoare;

r)       realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, a situaţiilor de urgenţă conform prevederilor legale în vigoare;

s)       asigurarea unui plan de acţiune instituţional pentru asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situații critice;

t)        restricționarea accesului în instituție a aparținătorilor/vizitatorilor, în funcție de situația epidemiologică.

18. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Instituţia este mandatată cu următoarele

atribuții funcţionale:

a)       prestarea în condiții sigure a serviciilor medicale de calitate în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină şi cu actele normative în vigoare;

b)      prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative înconformitate cu clauzele contractuale şi prevederile legale;

c)       prestarea serviciilor medicale contra plată, în baza actelor normative în Vigoare;

d)      procurarea echipamentului, medicamentelor şi a consumabilelor necesare pentru prestarea serviciilor medicale, precum şi altor bunuri necesare pentru activitatea sa, cu respectarea procedurilor legale de achiziţie şi a prezentului Regulament;

e)       darea în locaţiune a bunurilor şi încăperilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe şi vânzarea mijloacelor fixe neutilizate în activitatea Instituţiei, exclusiv cu acordul Fondatorului;

f)       implementarea tehnologiilor performante orientate spre asigurarea securității pacientului şi a calității serviciilor medicale (utilizarea standardelor medicale, ghidurilor practice şi protocoalelor clinice bazate pe dovezi ştiinţifice şi aprobate conform cerinţelor în vigoare etc.);

g)      colectarea datelor, crearea şi gestionarea eficientă a bazelor de date privind serviciile medicale prestate şi prezentarea în modul şi termenul stabilit a rapoartelor şi informațiilor despre activitatea instituției;

h)      monitorizarea indicatorilor principali de sănătate şi prezentarea rapoartelor statistice medicale instituțiilor abilitate în modul şi termenii stabiliți;

i)        încheierea contractelor cu persoane terțe, cu prestatorii de servicii aferente activității de bază (spălătorii, alimentație, rețele de comunicaţii, de canalizare etc.);

j)        conlucrarea cu alți prestatori de servicii medicale, asigurarea integrității şi continuității tratamentului, respectarea principiului de etapizare a asistenței medicale;

k)      organizarea şi participarea la congrese, simpozioane, conferințe tematice, seminare şi alte evenimente ştiinţifice în domeniile de activitate;

l)        încheierea acordurilor de colaborare cu instituţii de peste hotare, asigurarea schimbului de experiență;

m)    crearea condiţiilor pentru autoinstruirea personalului, asigurarea şi după caz organizarea educației medicale continue a lucrătorilor medico—sanitari şi farmaceutici în instituţiile abilitate şi contribuirea la dezvoltarea profesională a angajaților;

n)      solicitarea informațiilor de la alte instituții medicale, referitor la starea sănătății pacientului, extrase din fişa medicală, rezultatelor de laborator şi a investigațiilor efectuate în procesul acordării asistenței medicale;

o)      efectuarea altor activități permise de legislaţia în vigoare.

III. ORGANELE DE CONDUCERE și ADMINISTRARE

19. Activitatea de conducere a IMSP SCMS urmăreşte aplicarea în practică a managementului medical, în baza celor două elemente esenţiale: accesul şi calitatea actului medical.

20. Organele de conducere şi administrare ale IMSP SCMS sunt:

A. Fondatorul

B. Consiliul de Administraţie

C. Directorul (administratorul)

D. Vicedirectorii medicali

A. Fondatorul

21. Fondator al IMSP SCMS este Ministerul Sănătății

22. Fondatorul are următoarele atribuții exclusive:

a)       propune pentru adoptarea deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a IMSP SCMS sau/şi filialelor instituției, aderării instituției la uniuni sau asociaţii conform legislaţiei în vigoare;

b)      încheie cu persoana învingătoare la concursul organizat de către Ministerul Sănătății pentru funcţia de director un contract de management al instituției pe o durată de 5 (cinci) ani, conform Contractului-tip de management aprobat de Guvern. La expirarea termenului de 5 ani, funcția de conducător (director) al instituției devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare sunt lovite de nulitate.

c)       desface contractul de management al instituţiei cu directorul instituției, conform prevederilor art. 82, 821, 83, 85, 86,211! şi 263 lit. b) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, prin ordin de încetare al Contractului de management conform legislaţiei în vigoare;

d)      încheie şi desface contractele individuale de muncă cu vicedirectorii instituţiei, precum şi stabileşte performanțele individuale şi drepturilor salariale ale acestora în conformitate cu legislația în vigoare;

e)       aplică stimulări şi sancțiuni disciplinare persoanelor cu funcţii de conducere angajate, conform prevederilor Codului Muncii şi altor acte în vigoare;

f)       aprobă organigrama şi statele de personal ale Instituţiei;

g)      transmite bunuri din administrarea Fondatorului în gestiunea economică a instituției, în baza contractului de comodat;

h)      aprobă tranzacții cu persoane terţe, a căror sumă depăşeşte 25% din suma mijloacelor financiare planificate pentru a fi acumulate de către instituţie pe parcursul anului current de activitate;

i)        coordonează contractele de locaţiune/comodat a bunurilor şi încăperilor, a trecerii la cheltuieli a mijloacelor fixe și a vânzării mijloacelor fixe neutilizate în activitatea Instituţiei;

j)        aprobă, alocă mijloace financiare bugetare pentru investiții în infrastructură - construcția, reconstrucţia, reparația capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor şi transportului sanitar;

k)      supune controlului activitățile curente ale instituţiei, în probleme ce ţin de atribuțiile acesteia, inclusiv prin solicitarea de informaţii, acte, explicaţii, rapoarte de activitat etc.

23. Deciziile Fondatorului, în probleme ce ţin de atribuțiile acestuia, sunt obligatorii pentru conducerea şi persoanele cu funcţii de răspundere ale instituției medico—sanitare publice.

24. În caz de necesitate, Fondatorul este în drept să adopte şi alte decizii referitoare la activitatea instituţiei.

B. Consiliul de Administraţie

25. Consiliul de Administraţie este organul colegial de administrare şi supraveghere al instituției medico-sanitare publice spitaliceşti, care reprezintă interesele statului şi Îşi desfăşoară activitatea şi exercită atribuțiile sale în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 şi prezentul Regulament,

26. Componența Consiliului de Administraţie se desemnează prin ordin al Fondatorului.

27. Consiliul de Administraţie este compus din următorii membri:

1)      Preşedinte, reprezentant al Fondatorului

2)      Reprezentant al Ministerului Sănătății

3)      Reprezentant al colectivului instituției

4)      Reprezentant al diasporei

5)      Reprezentant al comunității

6)      Secretar al Consiliului de Administraţie — fără drept de vot.

28. Preşedintele Consiliului de Administraţie se desemnează prin act normativ al Fondatorului.

29. Membru al Consiliului de Administraţie nu poate fi:

1)      Directorul IMSP;

2)      persoane cu funcție administrativă şi de pestionare a bugetului instituţiei — vicedirectorii, economist-şef, contabil-şef, şef achiziţii;

3)      persoane cu o experiență de muncă mai mică de 3 ani;

4)      persoane cercetate penal/condamnate pentru infracțiuni grave, inclusiv de corupție, cu antecedente penale, alte restricții conform legislaţiei în Vigoare.

30. Reprezentantul Ministerului Sănătății se desemnează în temeiul art.S alin.(1) al Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995, prin ordin şi poate fi atât funcţionar public angajat al ministerului, cât şi o altă persoană din sistemul de sănătate care reprezintă interesele ministerului (membru a Comisiilor de specialitate a Ministerului Sănătății, reprezentanți ai lumii academice medicale etc.)

31. Reprezentantul colectivului IMSP SCMS este propus şi votat la adunarea generală a colectivului instituţiei, Condiţii obligatorii de înaintare — studii superioare, experienţă de muncă în cadrul acestei instituţii de minim 3 ani.

32. Condiții pentru membru reprezentant al diasporei - medic cu activitate în instituţii medicale, ştiințifico-medicale sau cu profil academic medical de peste hotare. Pentru a devein membru al Consiliului de Administraţie persoana trebuie să depună o cerere în adresa Fondatorului în care să menționeze instituția pentru care optează, CV-ul său şi scrisoarea de motivație. Fondatorul va publica pe pagina sa web lista instituțiilor care îşi formează consiliile de administrație, invitația de aplicare pentru funcţia de membru-reprezentant al diasporei şi datele de contact la care pot fi depuse cererile şi va crea o bază de date cu reprezentanți a diasporei care şi-au manifestat interesul. În urma analizei dosarelor depuse, o comisie creată de Fondator va alege persoana cu cele mai relevante competențe profesionale pentru instituţia dată, care prin ordin sau dispoziție va fi numită membru al Consiliului de administrare. În cazul când există mai multe cereri pentru o instituţie, Fondatorul poate propune candidaților alte instituții medico-sanitare publice.

33. Condiții pentru membru reprezentant al comunității — studii superioare, sunt fezabile competențele şi experiența de muncă în domeniul economic, juridic, medical. Reprezentant al comunității poate fi lider a comunității locale, reprezentant a asociaţiilor de pacienți, societății civile, mediului academic, instituției de învăţământ, primăriei, etc. IMSP SCMS va publica pe pagina web invitația de aplicare pentru funcţia de membru-reprezentant al comunității, data termen de depunere a aplicației şi datele de contact ale Secretarului Consiliului de Administraţie care va recepționa cererea. Persoana va înainta o cerere în adresa Preşedintelui Consiliului de Administraţie a IMSP pentru care pledează, la care se ataşează CV-ul şi scrisoarea de motivație. Selecţia membrului reprezentant al comunității se face prin votul membrilor Consiliului de Administrație, iar în caz de vot egal Preşedintele are vot decisive.

34. Secretarul Consiliului de Administraţie este un angajat al IMSP SCMS, cu competențe de a duce lucrările de secretariat ale Consiliului şi nu are drept de vot. Este selectat de către Consiliul de Administraţie la propunerea membrilor acestuia prin atingerea unui consens simplu. Secretarul Consiliului documentează prin procese verbale lucrările Consiliului de Administrație, întocmeşte agenda şi proiectele de decizie ale Consiliului de Administraţie, le prezintă Preşedintelui şi membrilor spre aprobare şi semnare, pregăteşte şedinţele Consiliului de Administraţie, duce alte lucrări de secretariat.

35. Membrii Consiliului de Administrație completează declarația pe propria răspundere despre lipsa incompatibilității și conflictele de interes cu instituția și administrația acesteia, lipsa antecedentelor penale și de integritate, în conformitate cu modelul din Anexa la prezentul regulament.

36. Membrii Consiliului de Administrație poartă răspundere față de instituție pentru prejudiciile cauzate din îndeplinirea deciziilor adoptate cu abateri de la legislație şi în detrimental instituţiei.

37. Mandatul de membru al Consiliului de Administraţie are o durată de 3 ani.

38. Mandatul de membru al Consiliului de Administraţie în aceeaşi instituţie poate fi nu mai mult decât două termene.

39. Fondatorul revocă calitatea de membru al Consiliului de Administraţie în următoarele cazuri:

1)      încălcarea de către membru a legislației;

2)      expirarea termenului de aflare în calitate de membru al Consiliului de Administraţie;

3)      lichidarea instituției;

4)      lipsa de la 3 şedinţe consecutive ale Consiliului fără un motiv întemeiat;

5)      alte motive reflectate de cadrul legal.

40. Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:

1)      examinează şi aprobă planul strategic de dezvoltare al instituției şi înaintează Fondatorului propuneri de dezvoltare a acesteia;

2)      examinează şi prezintă spre coordonare Fondatorului devizul de venituri şi cheltuieli a instituției sau a modificărilor acestuia;

3)      examinează şi aprobă planurile anuale şi rapoartele de activitate (trimestriale şi anuale) a instituției;

4)      examinează şi aprobă Planul de achiziții a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor;

5)      examinează rapoartele Curții de Conturi, Inspecţiei financiare, CNAM, altor organe de control şi aprobă Planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;

6)      înaintează Fondatorului propuneri de redresare a situației în cazul când se constată deficiențe în activitatea instituției;

7)      examinează şi coordonează organigrama şi schema statelor de personal;

8)      stabileşte volumul de lucru prin cumul pentru personalul de conducere;

9)      asigură verificarea transparenţei procedurilor de achiziție publică a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor;

10)  examinează şi coordonează regulamentele interne ce țin de activitatea instituției;

11)  examinează îndeplinirea indicatorilor de performanță ale Instituţiei;

12)  prezintă Fondatorului darea de seamă anuală cu privirea la activitatea sa.

41. Consiliul de Administrație nu are dreptul să intervină în activitatea conducătorului instituţiei, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație şi prezentul Regulament.

42. Consiliul de Administraţie are dreptul, în cazul identificării încălcărilor grave în activitatea de administrare a instituției de către Director, de a propune Fondatorului demiterea acestuia, prezentând probe şi argumente.

43. Şedinţele Consiliului de Administraţie pot fi ordinare şi extraordinare; pot avea loc fizic, online sau în format hibrid.

44. Convocarea Consiliului de Administraţie se face de către Secretar, cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă după coordonarea datei şi timpului cu Preşedintele Consiliului.

43. Şedinţele extraordinare ale Consiliului de Administraţie se convoacă la cererea Preşedintelui, a Fondatorului, a conducătorului instituției medico-sanitare sau a cel puţin 3 membri ai Consiliului.

46. Toate şedinţele sunt conduse de către Preşedinte sau, în cazul absenței motivate a acestuia, de către un alt membru al Consiliului de Administrație împuternicit de Preşedinte/Fondator cu această atribuție temporară.

47. Cvorumul necesar şedinţelor Consiliului de Administraţie este prezența a 3 membri.

48. Ordinea de zi şi materialele şedinţei se aduc la cunoştinţă membrilor Consiliului de Administraţie cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă de către Secretarul Consiliului de Administraţie.

49. La şedinţele Consiliului pot fi invitate pentru discuţii şi alte persoane.

50. Şedinţele Consiliului se țin nu mai rar decât o dată în trimestru.

C. Directorul

51. Directorul este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de gestionare economică şi conducere operativă a IMSP SCMS

52. Directorul este numit în funcţie de către Fondator conform procedurii menționate la punctul 22, subpct. b) şi c) al prezentului Regulament.

53, Directorul IMSP SCMS are următoarele atribuții:

a)       reprezintă interesele IMSP SCMS fără procură, în relațiile cu persoane terțe;

b)      poartă responsabilitatea pentru organizarea şi prestarea în condiții sigure a întregului volum de servicii medicale şi calitatea acestora;

c)       asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, ordinelor, hotărârilor şi deciziilor Ministerului Sănătății şi ale Consiliului de Administraţie;

d)      elaborează strategia de dezvoltare şi planurile anuale de activitate ale instituţiei şi le prezintă spre examinare şi aprobare Consiliului de Administraţie;

e)       elaborează şi prezintă spre aprobare Fondatorului organigrama şi statele de personal ale instituţiei, după coordonarea cu Consiliul de Administraţie;

f)       aprobă Regulamentul intern de activitate a instituției;

g)      aprobă programul de lucru pe locuri şi categorii de personal, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi aprobă fişele de post ale personalului;

h)      aprobă planul de formare profesională a personalului şi poartă responsabilitate pentru desfăşurarea educației medicale continue pentru personal;

i)        negociază contractul colectiv de muncă la nivel de instituție;

j)        elaborează rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea instituției şi le prezintă pentru examinare şi aprobare Consiliului de Administrație;

k)      semnează contracte, facturi, eliberază procuri, deschide conturi în bănci, gestionează mijloacele financiare ale instituţiei;

l)        deleagă în bază de procură unele împuterniciri şi altor angajați ai instituției, conform obligațiunilor de funcție stipulate în fişele de post;

m)     organizează concursurile pentru posturile vacante de şefi de subdiviziuni clinice;

n)      încheie, modifică, suspendă, încetează contracte individuale de muncă cu angajații instituției, cu respectarea procedurilor stabilite de Codul Muncii;

o)      aprobă deviziul de venituri şi cheltuieli (business-plan), planul de achiziţii şi modificările la acestea după coordonarea cu Consiliul de Administraţie;

p)      prezintă Fondatorului propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, reprofilarea, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, schimbarea sediului şi a denumirii instituţiei;

q)      propune trecerea la cheltuieli a bunurilor instituției;

r)       asigură gestionarea mijloacelor financiare şi administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări;

s)        poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea prevederilor actelor legislative şi normative în procesul gestionării activității economico-financiare şi operative ale instituției;

t)        emite ordine și dispoziții, în limita competenţei, obligatorii pentru toți salariaţii instituției;

u)      negociază şi încheie în numele instituției protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității acordării asistenţei medicale;

v)      poartă răspundere împreună cu vicedirectorii, de asigurarea condițiilor adecvate de normative în vigoare;

w)     răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare a instituției, în condițiile prevăzute de lege;

x)      coordonează îndeplinirea hotărârilor Consiliului de Administraţie;

y)      negociază, semnează şi poartă răspundere pentru contractele de furnizare a serviciilor medicale cu Compania Națională de Asigurări în Medicină;

z)       asigură realizarea controlului intern managerial.

54. Directorul instituției este supus evaluării anuale a performanțelor profesionale şi nivelului de îndeplinire a indicatorilor de performanță a activității instituției stabiliți în sarcina acestuia, în conformitate cu modalitățile de evaluare stabilite de către Ministerul Sănătății,

55. În cazul când funcţia de Director devine vacantă ori în alte cazuri de absență a acestuia, atribuţiile Directorului instituției stipulate în prezentul Regulament, precum şi alte atribuții şi împuterniciri ale conducătorului instituției prevăzute de legislaţie, sunt delegate, prin ordinul Fondatorului, unuia din Vicedirectori sau unei alte persoane.

56. Structura organizatorică a IMSP SCMS include 2 (două) funcţii de vicedirector cu profil medical.

D. Vicedirectorii medicali

37. Vicedirectorii medicali sunt responsabili pentru activităţile legate de prestarea serviciilor medicale şi alte activități manageriale în cadrul instituției.

58. Vicedirectorii medicali sunt specialişti cu studii superioare medicale, cu o vechime de muncă în domeniul ocrotirii sănătății nu mai mică de 5 ani, cu experiență în medicina clinică, şi/sau management, numit/eliberat în/din funcţie de Fondator, la propunerea Directorului, iar în cazul lipsei personalității juridice a Directorului, decizia aparţine Fondatorului.

59. Vicedirectorii medicali au următoarele atribuţii:

a)       asigură organizarea şi coordonarea procesului diagnostic—curativ conform standardelor, normativelor şi instrucţiunilor aprobate de Ministerul Sănătății pentru activitatea clinică;

b)      asigură organizarea prestării serviciilor medicale în volumul prevăzut de Programul Unic, protocoalele clinice naționale şi ghidurile de tratament, aprobate de Ministerul Sănătăţii;

c)       asigură monitorizarea indicatorilor de activitate a subdiviziunilor curative şi întreprinde măsuri concrete pentru ameliorarea acestora;

d)      evaluează calitatea asistenței medicale prestate şi participă la asigurarea procesului de acreditare, la apărarea drepturilor pacienților şi lucrătorilor medicali;

e)       asigură implementarea în practică a realizărilor ştiinţei medicale, inclusiv metodelor noi de diagnostic, profilaxie şi tratament, bazate pe tehnologii avansate;

f)       asigură activitatea, elaborează şi prezintă subiecte pentru discuții, conduce şi organizează şedinţele consiliilor, comitetelor, comisiilor şi altor organisme ale instituţiei, conform atribuțiilor stabilite de Director;

g)      este responsabil de dezvoltarea planurilor de acţiuni pentru implementarea politicilor, strategiilor la nivel de instituţie orientate spre diminuarea riscurilor de corupție din subdiviziunile subordonate;

h)      asigură respectarea prevederilor codului deontologic al lucrătorului medical şi farmacistului în subdiviziunile subordonate;

i)        organizează şi efectuează controlul intern privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în procesul desfăşurării activităților stabilite;

j)        răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situații de criză, participând cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

k)      răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenței medicale de urgență oricărei persoane în stare critică care se prezintă la spital, precum şi de asigurarea, după caz, a transferului medical la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acestuia;

l)        îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale;

m)    participă la elaborarea propunerilor privind planul de dezvoltare a instituției, planul anual de servicii medicale, achiziția de dispozitive, echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

n)      monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul instituției, inclusiv prin analiza satisfacţiei pacienților și elaborează, împreună cu şefii de subdiviziuni, propuneri de îmbunătățire a activității medicale;

o)      elaborează planul de formare şi perfecţionare a personalului medical.

IV.CONSILIILE, COMITETELE ȘI COMISIILE CARE F UNCȚIONEAZĂ ÎN

CADRUL INSTITUŢIEI

60. IMSP SCMS instituie următoarele Consilii, Comitete şi Comisii:

1)      Consiliul medical este compus din şefi de subdiviziuni clinice. Președintele Consiliului medical este unul din vicedirectorii medicali.

      Atribuţiile Consiliului medical sunt:

a)       îmbunătăţeşte standardele clinice în scopul creşterii gradului de satisfacție a pacienților;

b)      analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale particulare (cazuri complexe care necesită aprecierea conduitei medicale).

c)       monitorizează calitatea asistenței medicale fumizate în instituţie, inclusive examinează petițiile şi propune măsuri disciplinare, după caz;

d)      propune spre revizuire politici şi proceduri operaţionale din cadrul instituţiei legate de îngrijirea şi tratamentul medical, pentru a se asigura că acestea sunt în concordanță cu cele mai bune practici şi standarde.

2)      Comitetul de bioetică și deontologie, reprezintă un organ colegial şi este constituit în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale, deontologice și de integritate în cadrul instituției. Membrii Comitetului vor fi medici, asistenţi medicali, dar şi personal auxiliar.

      Atribuţiile Comitetului sunt:

a)       examinarea aspectelor etice ale actului medical şi îngrijirii pacienților în scopul îmbunătățirii calității serviciilor medicale prestate în cadrul instituției;

b)      identificarea şi examinarea sesizărilor sau conflictelor de ordin moral şi deontologic în activitatea instituţiei la solicitarea administraţiei, a membrilor colectivului, pacienților sau rudelor acestora, ONG-lor sau membrilor Comitetului, altor instituții;

c)       înaintarea sesizărilor ce privesc plățile informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar şi actele de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase sau oricăror altor speţe care fac obiectul unor infracțiuni către organele abilitate (CNA, PA), în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuțiilor de serviciu;

d)      analiza, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilități etice, în speţă:

 • cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient — personal medico-sanitar şi auxiliar din cadrul instituţiei;
 • încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar şi auxiliar;
 • abuzuri săvârşite de către pacienți sau personalul ierarhic superior asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar;
 • nerespectarea demnității umane;

e)        monitorizarea şi evaluarea implementării actelor normative ce vizează aspectul etic al relației lucrător medical-pacient şi lucrător medical-lucrător medical în cadrul instituţiei;

f)        realizarea educării şi instruirii personalului medical în domeniul eticii medicale;

g)       promovarea valorilor etice medicale şi organizaționale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al instituției;

h)      formularea şi înaintarea administrației a propunerilor de diminuare a riscurilor de incidente etice;

i)        întocmirea conținutului comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;

j)        analiza din punctul de vedere al vulnerabilităților etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienților, precum şi oferirea unui aviz consultativ pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul instituţiei;

k)      oferirea, la cerere, consiliere de etică pacienților/reprezentanților legali, personalului medico-sanitar şi auxiliar;

l)        examinarea cazurilor de încălcare, de către personalul medical, a normelor eticii medicale, cu emiterea recomandărilor.

3)      Comisia medicamentului şi de farmacovigilenţă

Membrii comisiei vor fi farmacişti, farmacologi clinicieni, medici şi alt personal medical. Atribuţiile Comisiei sunt:

a)       verificarea/monitorizarea prescrierii raționale a medicamentelor în tratamentulpacienţilor

b)       stabilirea listei de medicamente de bază şi obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia instituției;

c)       organizarea detectării precoce a reacţiilor adverse şi a interacțiunii produselor medicamentoase;

d)      monitorizarea frecvenței reacţiilor adverse cunoscute;

e)       monitorizarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistența medicală acordată;

f)       analiza şi difuzarea informațiilor necesare prescrierii corecte şi reglementării circulației produselor medicamentoase în instituţie;

4)      Comisia de supraveghere şi control a infecțiilor asociate asistenței medicale

Membrii Comisiei vor fi epidemiologi, medici, asistente medicale şi alt personal medical. Atribuţiile Comisiei sunt:

a)       elaborarea şi înaintarea spre aprobare a planului anual de supraveghere şi control a infecțiilor asociate asistenței medicale în instituţie;

b)      monitorizarea şi identificarea apariției infecțiilor asociate asistenței medicale în instituție;

c)       implementarea şi menținerea unor practici eficiente de control al infecțiilor pentru a preveni răspândirea infecțiilor asociate asistenței medicale;

d)      efectuarea de runde regulate de supraveghere pentru a inspecta curăţenia şi igiena mediului şi a echipamentelor spitaliceşti;

e)       elaborarea şi actualizarea protocoalelor şi a orientărilor pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale;

a)       î) educarea personalului medical cu privire la practicile de control al infecțiilor şi la măsurile de prevenire a infecțiilor;

f)       raportarea şi documentarea tuturor cazurilor infecțiilor asociate asistenței medicale şi punerea în aplicare a măsurilor corective;

g)      colaborarea cu echipele de asistență medicală şi cu experţii în controlul infecțiilor pentru a identifica şi a reduce sursele infecțiilor asociate asistenţei medicale;

h)      informarea colaboratorilor instituţiei referitor la cele mai recente cercetări şi cele mai bune practici pentru controlul şi prevenirea infecțiilor asociate asistenţei medicale.

5) Comitetul pentru situaţii de urgență

Membrii Comitetului vor fi personal de conducere, şefi de subdiviziune , medici şi alt personal. Atribuţiile Comitetului sunt:

a)       elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situații de criză;

b)      desfăşurarea de exerciții şi simulări periodice pentru a testa capacitățile de răspuns în caz de urgență ale instituţiei.

c)       identificarea şi evaluarea potențialelor scenarii de urgență şi a impactului acestora asupra spitalului şi a pacienților.

d)      stabilirea şi menţinerea unui sistem eficient de triaj şi prioritizare a pacienților în timpul situaţiilor de urgenţă.

e)       asigurarea disponibilității resurselor adecvate, inclusiv a personalului şi a echipamentelor, pentru a răspunde la situaţiile de urgență.

f)       asigurarea formării şi educării personalului cu privire la procedurile şi protocoalele de răspuns în caz de urgență.

g)      evaluarea răspunsului instituției la situaţiile de urgenţă şi formularea de recomandări de îmbunătățire.

h)      analiza situațiilor de urgență şi a impactului acestora pentru planificare viitoare.

61. IMSP SCMS, în conformitate cu structura organizaţională şi specificul activității instituie şi alte Comisii/Consilii/Comitete (ex. Comisia de disciplină, Comisia de transfuzie şi hemovigilență, Comisii de concurs, Comisii de implementare şi realizare a  controlului intern managerial, Comisii de stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanță etc.), atribuțiile acestora sunt în conformitate cu actele normative.

62. După aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare IMSP SCMS va elabora obligatoriu Regulamentul intern de activitate a instituției, aprobat de Directorul IMSP, în care se va stipula modalitatea de activitate a instituției, cu descrierea succintă a departamentelor clinice, subdiviziunilor medicale şi non-medicale, programul de lucru, regimul de vizite, modalitatea de acces în instituţie a colaboratorilor, inclusiv în afara orelor de lucru.

V. REORGANIZAREA şi DIZOLVAREA INSTITUŢIEI

63. Decizia de reorganizare sau dizolvare a IMSP SCMS se adoptă de către Guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu prevederile legale şi în corespundere cu Nomenclatorul instituțiilor medico—sanitare, aprobat de Ministerul Sănătăţii.

64. Procedura şi succesiunea de drept în cazul reorganizării IMSP SCMS se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

65. Persoanele juridice apărute în rezultatul reorganizării pot fi numai instituții medico— sanitare publice.

66. Reorganizarea se consideră efectuată numai după aprobarea de către Ministerul Sănătății a Regulamentelor instituțiilor medico—sanitare publice noi apărute şi înregistrarea acestora în conformitate cu prevederile normative în vigoare.

67. Dizolvarea IMSP SCMS are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Procedura de lichidare se efectuează în corespundere cu legislaţia în vigoare.

VI. DISPOZIŢII FINALE

68 Regulamentul IMSP SCMS este elaborat conform Regulamentului—cadru de organizare şi funcţionare al Instituţiei Medico—Sanitare Publice, se aprobă de către Ministerul Sănătății şi se înregistrează la Agenţia Servicii Publice.

69. Modificările şi completările la prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării lor de către Ministerul Sănătății şi înregistrării în modul stabilit.

Descarca regulamentu de activitate