Programul Unic de asigurări

image
IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Dispoziţii generale

1. Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - Program unic) este elaborat în temeiul art. 2 al Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, cuprinde lista maladiilor şi stărilor care necesită asistenţă medicală şi stabileşte volumul asistenţei acordate persoanelor asigurate de către instituţiile medico-sanitare contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale, în conformitate cu prevederile legale.

2. Prin volumul asistenţei medicale stabilit în Programul unic se înţelege tipurile de asistenţă medicală şi spectrul general al serviciilor la care au dreptul persoanele asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

3. Condiţiile acordării asistenţei medicale pentru fiecare nivel şi tip sînt stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Programului unic (în continuare – Norme metodologice), aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

  • 3.1. Principiile care stau la baza încheierii contractelor cu prestatorii de servicii medicale, modalitățile de plată a acestora pe tipurile prevăzute de Programul unic, repartizarea mijloacelor pe tipuri de asistență medicală pentru achitarea serviciilor medicale, particularităţile de contractare a tipurilor de asistenţă medicală prevăzute în Programul unic și prestatorilor de servicii medicale sînt stabilite prin Criteriile de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în baza sumelor aprobate în legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv.

4. (1) Asistenţa şi serviciile medicale specificate în Programul unic se acordă tuturor persoanelor asigurate şi reprezintă un pachet universal de servicii, care ar satisface adecvat necesităţile populaţiei determinate de:

  • a) tendinţele demografice, morbiditatea caracteristică populaţiei Republicii Moldova şi priorităţile în sănătatea publică;
  • b) garantarea echităţii, accesului la servicii medicale esenţiale, sigure şi calitative, precum şi de asigurarea continuităţii asistenţei, cu accent pe grupurile defavorizate şi pe grupurile de risc;
  • c) corespunderea cu gradul de utilizare a serviciilor medicale de către populaţia asigurată şi cu perspectivele de organizare a serviciilor eficace şi eficiente în raport cu costul, orientate spre prevenirea şi depistarea precoce a maladiilor şi afecţiunilor.

(2) Asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi asistenţa medicală primară se acordă tuturor persoanelor, inclusiv celor ce nu au statut de persoană asigurată, în volumul stabilit de Programul unic, inclusiv prescrierea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate în conformitate cu actele normative în vigoare, fără a fi condiţionată plata pentru prestarea acestor servicii.

(3) Toate persoanele, inclusiv cele ce nu au statut de persoană asigurată beneficiază de asistenţă medicală specializată de ambulator şi spitalicească, în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, acoperite din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform legislaţiei.

(4) Condiţiile acordării serviciilor medicale la nivel de asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi asistenţă medicală primară, precum şi asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazurile menţionate în alineatele (2) şi (3) sînt stabilite de Normele metodologice.

(5) Serviciile medicale, inclusiv spitaliceşti şi de înaltă performanţă, prestate de către instituţiile medico-sanitare, vor fi contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină în baza tarifelor negociate cu acestea, fără a depăşi tarifele aprobate de Guvern, şi costurile serviciilor medicale, aprobate conform legislației în vigoare. Prestarea serviciilor respective la un cost mai înalt decît cel stipulat în contract şi solicitarea de la persoana asigurată a plăţilor suplimentare nu se permit.

HOTĂRÂRE Nr. 1387 din 10-12-2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală